Extinction Rebellion přemaluje pražskou Lennonovu zeď Praha, Česká republika – 22. dubna 2019, 9:00 – 14:00

21.04.2019

Extinction Rebellion přemaluje Lennonovu zeď

● Jakožto součást mezinárodního hnutí Extinction Rebellion plánuje česká skupina Extinction Rebellion 22. dubna na Den Země kompletně přemalovat pražskou Lennonovu zeď. Původní zeď bude vidět pouze jako pozadí nápisu "klimatická nouze".

● Tato akce má apelovat na vyhlášení klimatické nouze Zastupitelstvem hlavního města Prahy při zasedání konajícím se ve čtvrtek 25. dubna.

● Jedná se o poklidnou a nenásilnou akci v souladu s historickým významem a symbolikou této proslulé zdi.

V rámci aktu nenásilné občanské neposlušnosti iniciované mezinárodním hnutím Extinction Rebellion a hnutím Limity jsme my, česká odnož Extinction Rebellion kompletně přemaluje proslulou pražskou Lennonovu zeď a veřejně tak vyzve naše politiky k vyhlášení stavu klimatické nouze a k zahájení přechodu do budoucnosti bez emisí nejpozději do roku 2025 (https://www.facebook.com/events/587629071743040/).


Součástí přemalování zdi bude i příležitost pro veřejnost přidat na zeď svůj vlastní vzkaz vyzývající Prahu k akci a k vyhlášení stavu klimatické nouze dřív, než bude pozdě.


Lennonova zeď byla pro Čechy odjakživa symbolem vzdoru, a jako taková je tedy perfektním místem k vyjádření nespokojenosti s nečinností našich politiků a k vyzvání Českého národa k boji za budoucnost pro nás i pro naše děti.

Proč klimatická nouze?


Zpráva Mezivládního panelu OSN pro klimatickou změnu (IPCC) publikovaná v říjnu loňského roku jasně prokázala na základě drtivého vědeckého konsensu, že je nezbytně nutné udržet oteplení planety pod hodnotou 1,5°C. Pokud se tak nestane, dojde k environmentálnímu kolapsu postihujícímu stovky milionů lidí bez ohledu na majetnost, Čechy nevyjímaje. Tento cíl vyžaduje, aby státy a jejich vlády okamžitě nastoupily cestu odklonu od fosilních paliv. Domníváme se, že tak zásadní krok vyžaduje deklarování stavu nouze, ve kterém se nacházíme.


Na lednovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy místopředseda Strany Zelených Vít Masare vyzval v interpelaci Radu hl. m. Prahy k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města a přehodnocení strategických plánovacích dokumentů s cílem učinit Prahu do roku 2030 bezuhlíkovou.


"K maximální mobilizaci prostředků je potřeba pojmenovávat věci pravými jmény. Podle OSN nám zanedlouho hrozí klimatický kolaps. Jsme ve stavu klimatické nouze a je třeba, abychom si to otevřeně přiznali a začali jednat. Nebudeme v tom první a bylo by dobré nebýt jednou poslední,"

https://praha.zeleni.cz/zeleni-vyzvali-prazskeho-primatora-a-vedeni-prahy-aby-vyhlasilo-stav-klimaticke-nouze-a-zacalo-podle-toho-jednat/?fbclid=IwAR3--o8te5RV5Epg9w7hO6WA4XL-PvBzM9buREXqkN4MWXJWSIgct6G5CVc

I přes opakované výzvy z řad Extinction Rebellion, Fridays for Future a mnoha dalších znepokojených občanů, Praha vyhlášení stavu klimatické nouze opakovaně odmítá. Podobně jako občané Londýna a mnoha dalších měst celého světa se proto Extinction Rebellion Czech Republic cítí nuceni pokračovat v kampani nenásilného vzdoru proti nečinnosti našich politických představitelů a jejich selhání tváří v tvář krizi. Cílem této akce je na to upozornit.

Historie Extinction Rebellion v ČR


Extinction Rebellion ČR, která se zformovala před koncem loňského roku, je stejně tak jako její britský protějšek odhodlána k nenásilným protestním akcím na podporu přijetí okamžitých opatření na všech úrovních, která umožní řešení krizové klimatické situace.


Požadujeme,

● aby vláda řekla pravdivě, jak vážná je naše situace, aby změnila veškerou legislativu, která není v souladu s touto situací a aby společně s médii komunikovala naléhavost změny.

● aby vláda neprodleně nařídila právně závazná pravidla k dosažení nulových uhlíkových emisí do roku 2025 a podnikla další kroky k prevenci nárůstu objemu skleníkových plynů v atmosféře.

● vytvoření Shromáždění občanů (Citizens' Assembly), které by dohlíželo na požadované změny jakožto demokratický nástroj způsobilý k tomuto úkolu.

Extinction Rebellion ČR je v současné době aktivní v Praze a v Brně. Více informací naleznete na webu rebelieXR.cz.

===


Extinction Rebellion repaiting Lennon Wall in Prague


Prague, Czech Republic - April 22nd, 2019 9:00am-2:00pm


Extinction Rebellion is repainting the Lennon Wall

  • As part of the international Extinction Rebellion and in celebration of Earth Day, on Aprill 22nd, Extinction Rebellion Czech Republic will repaint the John Lennon Wall.

  • This action is intended to put pressue on the City of Prague to declare a Climate Emergency when they convene on Thursday April 25th.

  • This will be a peaceful, non-violent action, inline with the historic symbolism of the wall.


As part of the International Extinction Rebellion and Limity jsme my's call for non-violent civil disobedience (https://www.facebook.com/events/2230456180333235/), Extinction Rebellion Czech Republic will be completely painting over the well-known Prague monument the Lennon Wall, calling upon our leaders to declare a Climate Emergency and launch the transition to a zero-carbon future by 2025. (https://www.facebook.com/events/587629071743040/)


As well as painting over the wall, we will also be offering members of the public a chance to add their own message to the city leaders on the wall, urging them to take action and declare a climate emergency before it's too late.


The Lennon Wall has long been a monument to civil disobedience in Prague, and as such is the perfect place to demand action of our leaders and inspire the Czech people to rise up and rebel against government inaction and secure a future for ourselves, our children, and the generations to come.


Why a climate emergency?


The overwhelming scientific consensus included in October's IPCC report, made it clear that we must keep the earth's temperature from rising above 1.5 C to avoid catastrophic environmental breakdown that will affect billions of lives, rich or poor, and including Czech citizens. It is a target that requires governments to immediately shift away from fossil fuel consumption and that is a shift that requires acknowledgement of the emergency we now face.


In January, the co-chair of the Czech Green Party, Vít Masare, in response to the report, called upon the Prague City Council to declare a climate emergency and rethink its long-term planning strategies with the goal of making the city carbon free by 2030:


"To maximize the mobilization of resources, it is necessary to name things by their real names. According to the UN, we are soon facing a climate collapse. We are in a state of climate emergency, and we need to openly admit it and start acting. We will not be the first, and it would be good not to be the last one."


Despite continuing calls from Extinction Rebellion, Fridays for Future, and other concerned citizens, the City repeatedly declined to declare this an emergency. Therefore, like the citizens of London and other cities rebelling around the world, Extinction Rebellion Czech Republic feels compelled to continue a campaign of non-violent direct action rebelling against the inaction of our representatives and their failure in the face of this crisis. This action is meant to draw attention to that.


Extinction Rebellion ČR background


Formed in late 2018, Extinction Rebellion ČR, like its counterpart in the UK, is committed to conducting non-violent direct action that demands governments take immediate action to address the climate crisis.


We specifically demand that:

  • Governments tell the truth about the climate and wider ecological emergency, reverse inconsistent policies and work alongside the media to communicate with citizens.

  • Governments enact legally binding policy measures to reduce carbon emissions to net zero by 2025 and to reduce consumption levels.

  • Governments create national Citizen's Assemblies to oversee the changes, as part of a creating a democracy fit for that purpose.


Extinction Rebellion ČR is currently active in both Prague, Brno and Olomouc. More information is available on our website rebelieXR.cz